Vedtægter for Medlemsudvalget

Formål – målsætning
at give medlemmerne størst mulighed for medindflydelse – under hensyntagen til praktiske – økonomiske ressourcer
At formidle brugernes synspunkter
At deltage i et konstruktivt samarbejde vedr. alle centrale anliggender
At øge selvansvarlighed – egenomsorg – selvværd
At udarbejde budgetforslag i samarbejde med lederen
At træffe beslutninger omkring diverse funktioner
At godkende ændringer i aktiviteter.

Oprettelse og valg
Udvalget består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter
udvalget vælges blandt centrets brugere.
Det kræver medlemskab at være i udvalget
Opstilling i oktober måned på valgliste.
Rækkefølgen sker efter tilmelding
Nyvalg i november måned
Skriftlig afstemning over en 14 dages periode.
Udvalget sidder i 2 år.
Det halve udvalg udskiftes hvert andet år –startende med 2 udskiftninger
Hvis et medlem bliver midlertidigt eller varigt ude ad stand til at deltage, træder en suppleant. Ind.
For at være valgbar og stemmeberettiget skal man være ajour med Kontingent.

Forretningsgang
Udvalget konstituerer sig selv.
Udvalget er beslutningsdygtigt med 3/5 fremmøde
Der afholdes møde min. 10 gange årligt.
Formand og sekretær udfærdiger dagsorden.
Sekretæren udarbejder referat som alle får.
I samarbejde med personalet planlægges centerets program.
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til fremme af en bestemt opgave.

Vedtaget den 13. september 2007.