Du kan hjælpe støtteforeningen med at få midler bragt til VOC Valby.

Kontakt 

lars-ai.jpg

Lars Høimark

Centerleder
  • 36464433
  • 50981963

Vedtægter for Støtteforeningen VOC Valbys venner

§ 1.  Navn 

Foreningens navn er ”Støtteforeningen VOC Valby venner”. Foreningens hjemsted er Valby (2500).

§ 2. Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at samle midler ind til aktiviteter og til glæde for medlemmerne og brugerne af VOC Valby.

§ 3. Medlem

Stk. 1. 
Som medlem kan optages alle.
 
§ 4. Kontingent

Stk. 1.
Eventuelt kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 5. Bestyrelse

Stk. 1.  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der konstituerer sig selv som formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Derudover vælges 1 suppleanter og 1 revisor og eventuel 1 revisorsuppleant.
 
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der er 1 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Suppleanter og revisoren vælges for et år ad gangen.

 
§ 6. Protokol

Stk. 1.
Referat af beslutninger indføres i foreningens protokol.
 
Stk. 2.
Foreningen tegnes af mindst 2 af bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1.  
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden årets udgang.
 
Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer ønsker dette. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 uges varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
 
Stk. 4.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal af bestyrelsen ske med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Udførlig dagsorden uddeles på generalforsamlingen.

Stk. 5.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
 
Stk. 6.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.
 
Stk. 7.
Kun de fremmødte medlemmer er stemmeberettiget.
       
Stk. 8.
Såfremt et medlem ønsker det, foretages afstemningen skriftligt. Ethvert medlem kan begære et forslag afgjort ved afstemning.

§ 8. Regnskab

Stk. 1.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 9. Vedtægter og ophør

Stk. 1.
Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt en generalforsamling vedtager dette med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal være optaget som et punkt på dagsordenen.
 
Stk. 2.  
Til gyldig beslutning om foreningens ophør, kræves der vedtagelse med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 
Stk. 3.
Foreningens mulige overskud tilfalder Fonden VOC Valby.